Mezinárodní den farmaceutických asistentů

19. října 2021

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) si v České republice opět připomeneme Mezinárodní den farmaceutických asistentů, který letos připadá na 19. října.

Farmaceutická komunita si v tento den na celém světě připomene, jak důležitá pro společnost, pro pacienty a v neposlední řadě i pro samotný chod lékárny tato profese je.
Je to také den, kdy toto povolání může být propagováno mezi laickou veřejností a zaujmout tak potenciální uchazeče o studium oboru farmaceutický asistent na vyšších odborných školách.

Letos se ČKFA k mezinárodnímu dni připojuje s vlastním mottem: Jsme budoucností lékárny!

Budeme rádi, pokud budete se moci do mezinárodního dne zapojit i vy, například vyvěšením plakátku ve vaší lékárně, na vašem pracovišti, či sdílením grafiky na vašich sociálních sítích. Můžeme tak naši profesi připomenout a ukázat veřejnosti.

Farmaceutický asistent má budoucnost! Jeho budoucností je každý z nás!

Tiskovou zprávu k mezinárodnímu dni farmaceutických asistentů a grafické materiály najdete ZDE.

farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent pracuje ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), stejně tak ve farmaceutických firmách, jako reprezentant, ve výrobě, nebo v oblasti vzdělávání.

Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

Farmaceutický asistent je poradcem pro prevenci, výživu i zdravý životní styl. Poskytuje odborné rady pro léčbu a pokud to lze, pomáhá odhalit původce a příčinu choroby, případně ji odstranit a bránit jejímu dalšímu rozvoji. Pomáhá zmírnit příznaky nemocí a snášet obtíže s nimi spojené.

 

Lékárny

Zdravotnické prostředky

Farmaceutické firmy

Laboratoře

Prodejny léčivých rostlin

Vzdělávání

Kompetence farmaceutického asistenta

Farmaceutický asistent je odborníkem, který pomáhá a radí nemocným i zdravým lidem. Aby toto vše zvládl, musí disponovat nejen příslušnými odbornými znalostmi, ale i schopností naslouchat, mít v sobě obrovský kus empatie, aby porozuměl svým zákazníkům, nemocným.

Vydává

- léčivé přípravky, jejichž prodej není vázán na lékařský předpis               a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání a provádět jejich kontrolu

- léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu se zvláštním právním předpisem

Připravuje

- zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

- léčivé přípravky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou

- a kontroluje radiofarmaka, a to včetně dalších činností souvisejících     s jejich přípravou (pod odborným dohledem odborně způsobilého pracovníka)

Zajišťuje

- aseptickou přípravu léčivých přípravků, přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu

- přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu

- vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů v rozsahu činností, ke kterým je způsobilý    a  pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení

studium

Odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších zdravotnických školách, po jehož úspěšném absolvování získá titul DiS (diplomovaný specialista). Stejně tak povolání farmaceutického asistenta mohou vykonávat absolventi střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005.

 • 11 VOŠ v ČR
  V České republice je možné studovat obor farmaceutický asistent na 11 VOŠ.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání?

Farmaceutiký asistent se může nyní specializovat v oborech Příprava radiofarmak, Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky, dále má možnost vzdělávat se prostřednictvím certifikovaných kurzů. V rámci profesního celoživotního vzdělávání je ve zdravotnictví dostatečná nabídka kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí, které mohou farmaceutičtí asistenti využít.

Kampaň "Studuj zdrávku"

Kampaň “Studuj zdrávku” je společný projekt Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Ministerstva zdravotnictví za podpory odborových svazů.

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně je zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).

Legislativa a Vzdělávání

Výkon povolání profese farmaceutického asistenta se řídí zákonem č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

V roce 2017 vstoupila v platnost novela zákona, která zásadně změnila kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu. Zrušen byl tzv. kreditní systém, který byl součástí celoživotního vzdělávání. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstala v zákoně zachována a vzdělávání by tedy mělo být zajištěno prostřednictvím státu, resp. zaměstnavatelů.

NCO NZO

(text bude doplněn) 

pROFESNÍ ORGANIZACE

Česká komora farmaceutických asistentů

Česká komora farmaceutických asistentů je jedinou profesní organizací v České republice, sdružující farmaceutické asistenty.

Hraje důležitou roli při plnění poslání profese farmaceutických asistentů, kteří jsou významnou součástí lékárenské péče. Komora dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů, zároveň se podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství.

Česká komora farmaceutických asistentů poskytuje partnerskou záštitu vzdělávacím akcím a je odborným garantem vzdělávání farmaceutických asistentů. Reprezentuje profesi farmaceutický asistent.

Členství v komoře je dobrovolné.

Přejít na: www.ckfa.cz

praxe

 • herbář

  • (na této sekci pracujeme) 
 • ČÍST ZDE
 • zDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
  • (na této sekci pracujeme) 
 • ČÍST ZDE
 • iNDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA léčiv
  • (na této sekci pracujeme) 
 • ČÍST ZDE

Vytvořte si  web zdarma