Poslání sekce

 • Prosazuje a hájí profesní zájmy, které jsou v souladu s odborným posláním oboru.
 • Spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.
 • Vystupuje na veřejnosti jako reprezentant zájmů oboru a farmaceutického povolání.
 • Rozvíjí spolupráci s odbornými organizacemi a s obdobnými farmaceutickými organizacemi.
 • Podílí se na zvyšování edukace a odborného růstu farmaceutických asistentů a řeší otázky související s jejich vzděláváním.
 • Podporuje publikační a přednáškovou činnost svých členů.
 • Pořádá konference, přednášky.
 • Zvyšuje úroveň a kvalitu služeb poskytovaných farmaceutickými asistenty podporováním a předáváním odborných informací a zkušeností v oboru.
 • Zabývá se problematikou týkající se postavení farmaceutických asistentů vzhledem k ostatním oborům ve zdravotnictví.

Připomínky na MZČR (aj.) od roku 2009 – činnosti výboru SFA ČAS

(viz níže, možno stáhnout zde)

2009
 • návrh na změny v katalogu prací NV 137/2009Sb. v platových tarifech – ze 7., 8., 9. třídy na 8., 9., 10. třídu (za podpory ČLnK) – schváleno od roku 2010;
 • podání žádosti o provedení změn ve vyhlášce 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – zamítnuto.

2010

 • v rámci požadavku MZ zeštíhlit obory specializací ve spolupráci s ČLnK navrhl specializační obory nemocniční a veřejné lékárenství. Nakonec MZ a Grémium majitelů lékáren prosadilo na místo zrušených oborů jeden – specifické lékárenské činnosti. (Paradoxem je, že chybou MZ jsou nadále až do roku 2017 v legislativě uváděny specializační obory FA zrušené i nově zavedené. Na žádosti výboru o nápravu MZ nereaguje);
 • vyslání zástupce profese FA na jednání vedoucí ke vzniku Evropské asociace farmaceutických techniků – www.eapt.info;
2012
 • podání žádosti o provedení změn v zákonu č.96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů a ve vyhlášce 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – zamítnuto;
 • delegování 2 zástupců do přípravného výboru ČAS a OS pro vznik Komory NLZP – vzhledem k vládním a legislativním změnám činnost obou výborů postupně utichla.
2013
 • snaha získat pro své návrhy změn v legislativě (především Z.96/2004 Sb.) podporu vedení ČLnK – bez konkrétního výsledku.
2014
 • na výzvu MZ účast na jednání o problematice vzdělávání NLZP – opět bez konkrétního výsledku.
2015
 • na výzvu MZ (ovšem ne na přímé pozvání, ale po upozornění, že nás opomenuli obeslat) účast na jednání o projektu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a příprava akčního plánu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – bez konkrétního výsledku.
2016
 • opět zaslání návrhu na změnu ve vyhlášce o činnostech a připomenutí dříve již přijatých a nyní vyjmutých změn v novele zákona o NLZP – vzhledem k dramatickým okolnostem přijetí novely zákona o NLZP a další změně na postu ministra zdravotnictví nic z uvedeného nebylo akceptováno.
2017
 • podání (společně s ČFS) námitky k návrhu změny v novele zákona o NLZP týkající se získání profesního vzdělání FA bez nutnosti absolvovat VOŠ v příslušném oboru.
2018
Za výbor SFA ČAS
Bc. Alena Šindelářová
Mgr. Martina Šopíková
V Praze dne 20. 2. 2017

Zpráva o aktuálním přehledu činnosti SFA za rok 2011 a výhled na rok 2012 ke stažení : Z D E

 • Od června 2011 probíhají jednání k novele Zákona 96/2004 Sb., kterých se členky výboru účastní. Více informací v LEGISLATIVA.
 • Členky výboru pracují na přípravě konferencí, které se uskuteční v roce 2011 – více informací v akcích.
 • Pro aktuální informace ke specializacím sledujte Věstníky na www.mzcr.cz, kde budou postupně uveřejněny Rámcové vzdělávací programy k jednotlivým specializacím FA.
 • Pro přihlášení do specializačního vzdělávání sledujte nabídku Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně na www.nconzo.cz, kde budou uvedeny způsoby přihlášení se do specializačních kurzů, jejich termíny a podmínky pro přijetí.
 • Od 1.10.2010 platí pro farmaceutické asistenty pracující ve státní sféře 8. – 10. platová třída.
 • Spolupracujeme s ostatními nelékařskými zdravotnickými profesemi a aktuálně reagujeme na výzvy MZČR v oblasti legislativy.
 • Nově spolupracujeme na mezinárodní úrovni s farmaceutickými asistenty (tzv. technické obory), aktuální informace budou prezentovány na konferencích pořádané členkami výboru SFA ČAS a na těchto webových stránkách.
 • Aktualizujeme webové stránky.
 • Příležitostně publikujeme v časopise Pharma News a Angis Revue.
 • Odpovídáme na Vaše dotazy. Dotazy členů řešíme přednostně a podrobněji, než dotazy nečlenů.

Vzdělávání

 • Výbor SFA ČAS připravuje konference pro FA.
 • Doporučujeme pro Vás i konference pořádané jinými subjekty.
 • Podporujeme e-learningové vzdělávání: na stránkách www.e-pharma.cz, www.labucebna.net a www.eunio.cz, jsou pro Vás k dispozici e-learningové kurzy, které byly zpracovány samotnými FA nebo byly uveřejněny po schválení FA.

Mezinárodní aktivity

Prezentace z: